Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

versie 10-2020

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vognodig.nl, een handelsnaam van Adivare B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04086158, hierna aangeduid als “VOGnodig”.

1. Definities

Sommige in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen dienen te worden verduidelijkt.

De in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die volgt uit dit artikel.

Afnemer: de contractuele wederpartij van VOGnodig;

Belanghebbende: degene ten behoeve van wie een VOG wordt aangevraagd;

Consument: de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Dienst Justis: de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, die als screeningsautoriteit bevoegd is een aanvraag voor een VOG te beoordelen en die op basis van gegevens van Afnemer , indien al dan niet een VOG afgeeft;

Overeenkomst: de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, op grond waarvan VOGnodig zich jegens Afnemer verbindt een dienst te leveren, die bestaat uit het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis ten behoeve van Afnemer;

VOG: een verklaring omtrent gedrag;

Website: de website “vognodig.nl”.

2. Algemeen

Dit artikel bepaalt welke regels van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen partijen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of levering van VOGnodig en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen VOGnodig en Afnemer. Voordat de Overeenkomst op afstand gesloten wordt, stelt VOGnodig deze algemene voorwaarden aan Afnemer ter beschikking.
 2. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Afnemer of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Partijen kunnen slechts schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan elektronisch, afwijken van deze algemene voorwaarden.
 4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.
 5. Ingeval deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands zijn verstrekt en er is sprake van onenigheid over de interpretatie van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de Nederlandstalige versie.
 6. VOGnodig is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen steeds tijdig via de Website bekend worden gemaakt.

3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Dit artikel bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst tussen partijen ontstaat en hoe VOGnodig deze zal uitvoeren.

 1. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra Afnemer het aanbod van VOGnodig heeft geaccepteerd en VOGnodig de totstandkoming van de Overeenkomst langs elektronische weg aan Afnemer heeft bevestigd.
 2. Indien Afnemer Consument is, dan stemt deze in met de uitvoering door VOGnodig van de Overeenkomst binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen als bedoeld in art. 230o lid 1 Burgerlijk Wetboek en verklaart om die reden afstand te doen van het uit dat artikel voortvloeiende herroepingsrecht.
 3. VOGnodig zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
 4. Zo spoedig mogelijk nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal VOGnodig ten behoeve van Belanghebbende een aanvraag indienen bij Dienst Justis tot het verkrijgen van een VOG. Omdat VOGnodig geen controle heeft over de (uitkomst van de) inhoudelijke behandeling door Dienst Justis van de aanvraag, welke uitkomst afhankelijk is van de in het justitieel documentatieregister opgenomen gegevens betreffende de Afnemer (het zogenaamde strafblad van Afnemer), kan VOGnodig nimmer garanderen dat Dienst Justis daadwerkelijk een VOG aan Afnemer zal verstrekken. VOGnodig is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wijze waarop Dienst Justis, of een daaraan gelieerde partij, de screening uitvoert.
 5. De Overeenkomst tussen partijen verbindt VOGnodig tot niets meer dan het faciliteren van het aanvraagproces van een VOG bij Dienst Justis.
 6. Klachten over de wijze waarop VOGnodig de Overeenkomst heeft uitgevoerd, dient Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen twee (2) maanden na afronding door VOGnodig van een bepaalde werkzaamheid, aan VOGnodig te melden. VOGnodig zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht reageren.

4. Prijs en betaling

Welke prijzen en welke betalingswijze gelden volgt uit dit artikel.

 1. Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van VOGnodig zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat VOGnodig langs elektronische weg bevestigt dat de Overeenkomst met Afnemer tot stand komt.
 2. VOGnodig is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor haar producten en diensten te wijzigen. Nieuwe prijzen zal VOGnodig via haar Website of anderszins aan Afnemer kenbaar maken.
 3. VOGnodig is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 4. Afnemer geeft toestemming aan VOGnodig om de aan VOGnodig verschuldigde bedragen per automatische incasso van het door Afnemer opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven.
 5. Als Afnemer niet betaalt binnen de afgesproken termijn, dan is VOGnodig gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

5. Verplichtingen van Afnemer

Welke verplichtingen op Afnemer rusten bij gebruikmaking van de diensten volgt uit dit artikel.

 1. Afnemer staat ervoor in dat de door hem of haar verstrekte informatie correct is. Afnemer vrijwaart VOGnodig voor door Afnemer verstrekte incorrecte gegevens.
 2. Afnemer staat ervoor in bevoegd te zijn de VOG aan te vragen, bijvoorbeeld als het gaat om diens eigen gegevens dan wel dat dit gebeurt met toestemming van de Belanghebbende.
 3. Nadat Dienst Justis de aanvraag voor een VOG van VOGnodig heeft ontvangen, zal Dienst Justis Afnemer verzoeken tot betaling van de aan haar verschuldigde aanvraagkosten. De betaling geschiedt via iDEAL. Afnemer is gehouden de kosten van de aanvraag te voldoen.
 4. Indien Dienst Justis Afnemer verzoekt tot het verstrekken van aanvullende informatie, dan zal Afnemer aan dat verzoek voldoen.

6. Intellectueel eigendom van VOGnodig

VOGnodig en derden kunnen rechten van intellectuele eigendom hebben, zoals auteursrechten of databankrechten, die gerespecteerd dienen te worden.

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door VOGnodig ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, teksten en beeldmateriaal, inclusief voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VOGnodig of haar licentiegevers.
 2. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst tussen partijen, deze algemene voorwaarden of die anderszins schriftelijk worden toegekend. Buiten deze en de in de wet dwingend aan Afnemer toegekende rechten, zal Afnemer de software, teksten en (beeld)materialen niet verveelvoudigen en openbaar maken of (herhaald systematisch) opvragen en hergebruiken.
 3. Tenzij anders is overeengekomen is het Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de beschikbaar gestelde software, content of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de content of materialen.
 4. Het is VOGnodig toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar software, teksten, beeldmateriaal en overig materiaal. Indien VOGnodig door middel van technische bescherming deze materialen heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te ontwijken, tenzij de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
 5. Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van materialen die buiten de strekking van de Overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectuele eigendomsrecht van VOGnodig. Afnemer zal aan VOGnodig schadevergoeding verschuldigd zijn voor elk handelen in strijd met dit artikel, onverminderd het recht van VOGnodig om andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

7. Privacy

De verwerking door VOGnodig van persoonsgegevens van Afnemer zal gebeuren conform de geldende Nederlandse en Europe regels.

 1. VOGnodig houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. VOGnodig verwerkt slechts de persoonsgegevens van Afnemer die zij nodig heeft ter uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid van VOGnodig

VOGnodig beperkt in dit artikel haar aansprakelijkheid voor schade.

 1. De aansprakelijkheid van VOGnodig voor directe schade geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door VOGnodig van haar verplichtingen onder de Overeenkomst tussen partijen of voortvloeiend uit onrechtmatig handelen jegens Afnemer, is per gebeurtenis dan wel per reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de verzekeraar van VOGnodig bereid is uit te keren. In geen geval echter zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro.
 2. Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op VOGnodig geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name is VOGnodig niet aansprakelijk voor niet-vermogensschade en evenmin voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, verlies of verminking van materialen of machines, reputatieschade, schade uit datalekken en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. VOGnodig accepteert in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet-verstrekken door Dienst Justis van een VOG. Dit staat immers buiten haar invloed.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij VOGnodig meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VOGnodig vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 5. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle werknemers en (rechts)personen waarvan VOGnodig zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van VOGnodig.

9. Overmacht

In overmachtssituaties kan VOGnodig niet nakomen en is zij daartoe niet verplicht.

 1. VOGnodig kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien zich een buiten haar macht liggende omstandigheid voordoet die iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming ontneemt.
 2. Onder overmacht worden, naast hetgeen daaromtrent in de geldende wet- en regelgeving en geldende rechtspraak wordt verstaan, in ieder geval begrepen: storingen van publieke infrastructuur die gewoonlijk voor VOGnodig beschikbaar is en waar de levering van de diensten van afhankelijk is maar waarover VOGnodig geen feitelijke of contractuele macht kan uitoefenen, zoals de werking van de registers en netwerken in het internet, die autonoom zijn of waar VOGnodig geen contract mee heeft gesloten), storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur die het gevolg zijn van onrechtmatige of strafbare handelingen (zoals hacking, DDoS-aanvallen en dergelijke), stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisaties, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, beperkende overheidsmaatregelen, bedrijfsstoornissen, brand, overstromingen, terroristische aanslagen, en het geval dat VOGnodig door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst tussen partijen redelijkerwijs niet van VOGnodig kan worden verlangd.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Wat op grond van de betreffende Overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

10. Overige bepalingen

In dit artikel worden overige afspraken tussen partijen vastgelegd.

 1. Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij partijen een minnelijke oplossing weten te bereiken of anderszins schriftelijk overeenkomen, worden geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin VOGnodig gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als juridisch mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden vorm wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website en in brochures van VOGnodig zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website of brochures enerzijds en de Overeenkomst tussen partijen anderzijds, dan prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 5. De logfiles, door VOGnodig opgeslagen versies van de communicatie tussen partijen en andere vormen van administratie van VOGnodig gelden als authentiek en vormen volledig bewijs van stellingen van VOGnodig. Het staat Afnemer vrij om tegenbewijs te leveren