Wat betekent recidive?

Wat houdt recidive precies in, waar kan het toe leiden en specifiek welke gevolgen kan het hebben voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? VOGnodig zocht het voor je uit.

Herhaald crimineel gedrag

Recidive verwijst naar het herhaaldelijk plegen van strafbare feiten. Het gaat bij recidive om het plegen van strafbare feiten door een persoon die eerder al veroordeeld is voor een soortgelijk misdrijf.

Het betekent dus dat iemand na een strafrechtelijke veroordeling opnieuw in de fout is gegaan. Recidive kan variëren in ernst en frequentie, maar het duidt altijd op een patroon van herhaald crimineel gedrag.

Gevolgen van recidive

Het plegen van recidive kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de veroordeelde persoon zelf als voor de samenleving als geheel. Ten eerste kan het leiden tot zwaardere straffen. Rechters houden vaak rekening met de eerdere veroordelingen en het patroon van recidive bij het bepalen van de strafmaat. Dit kan resulteren in langere gevangenisstraffen, hogere boetes of strengere voorwaarden bij voorwaardelijke straffen.

Daarnaast kan recidive leiden tot een negatieve spiraal waarbij de kans op herhaling toeneemt. Het patroon van herhaald crimineel gedrag kan de persoon in een vicieuze cirkel van criminaliteit en strafrechtelijke vervolging brengen, waardoor het steeds moeilijker wordt om weer op het rechte pad te komen. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het individu zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving en de samenleving als geheel.

Invloed op een VOG-aanvraag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document dat wordt afgegeven door de overheid, waarin staat dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie of taak. Bij het beoordelen van een VOG-aanvraag wordt onder andere gekeken naar het justitiële verleden van de aanvrager. Hiertoe raadpleeg Justis het Justitieel Documentatiesysteem.

Het hebben van een geschiedenis van recidive kan van invloed zijn op de beoordeling van een VOG-aanvraag. Justis beoordeelt of het herhaaldelijk plegen van strafbare feiten relevant is voor de functie of taak waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

De screeningsautoriteit kijkt naar factoren zoals de aard en ernst van de misdrijven, het tijdsverloop sinds de laatste veroordeling en de persoonlijke omstandigheden. Afhankelijk van de beoordeling kan recidive leiden tot een afwijzing van de VOG-aanvraag.