Wat is een overtreding?

In het Nederlandse rechtssysteem is een overtreding een lichte vorm van een strafbaar feit. Het is belangrijk om te begrijpen wat een overtreding inhoudt en welke gevolgen dit kan hebben. In dit lees je over wat een overtreding precies is, vind je voorbeelden van veelvoorkomende overtredingen, en ontdek je welke gevolgen overtredingen kunnen hebben bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Definitie van een overtreding

Een overtreding is een strafbaar feit waarbij je de wet op een bepaalde manier hebt overtreden, maar het betreft doorgaans een minder ernstige inbreuk op de wet. Het kan gaan om gedragingen die niet voldoen aan bepaalde regels, voorschriften of verboden. Overtredingen worden meestal bestraft met een geldboete. In sommige gevallen kan er ook een taakstraf worden opgelegd.

Voorbeelden van overtredingen

Er zijn verschillende overtredingen die regelmatig voorkomen. Hier zijn enkele veelvoorkomende overtredingen:

Verkeersovertredingen
Het overschrijden van de maximumsnelheid, het negeren van verkeerslichten, het niet gebruiken van richtingaanwijzers, of het rijden zonder geldig rijbewijs.

Openbare orde overtredingen
Het veroorzaken van overlast, zoals luidruchtig gedrag in de openbare ruimte, wildplassen, of het verstoren van de openbare orde.

Milieu-overtredingen
Het illegaal dumpen van afval, het overtreden van milieuregels, of het veroorzaken van vervuiling.

Administratieve overtredingen
Het niet voldoen aan administratieve verplichtingen, zoals het niet tijdig betalen van belastingen of het niet hebben van de juiste vergunningen.

Gevolgen voor een VOG-aanvraag

Bij bepaalde functies of beroepen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist zijn. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van die functie.

Bij het beoordelen van een VOG-aanvraag wordt er gekeken naar zowel overtredingen als misdrijven. Over het algemeen hebben overtredingen minder impact op de beoordeling van een VOG-aanvraag dan misdrijven.

Als de overtreding niet relevant is voor de functie waarvoor je de VOG aanvraagt, zal dit waarschijnlijk geen negatieve gevolgen hebben. Echter, als de overtreding wel relevant is of de integriteit van de functie