Wat is het rechtssysteem

Het rechtssysteem in Nederland is gebaseerd op drie organen die elkaars functioneren bewaken. Dit zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Deze theorie wordt ook wel de Trias Politica genoemd.

De betekenis van de drie pijlers is als volgt:

1.Wetgevende macht

De wetgevende macht in Nederland ligt bij de regering en het parlement. De regering stelt de wetten voor en het parlement, bestaande uit de Eerste en Tweede Kamer, keurt deze wetten goed. Wetten worden vastgelegd in formele wetten, zoals de Grondwet, en in lagere regelgeving, zoals besluiten en verordeningen.

2.Uitvoerende macht

De uitvoerende macht is verantwoordelijk voor het handhaven en uitvoeren van de wetten. Dit omvat onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en andere handhavingsinstanties. Zij zorgen ervoor dat de wetten worden nageleefd en dat strafbare feiten worden onderzocht en vervolgd.

3.Rechterlijke macht

De rechterlijke macht is de pijler van het rechtssysteem die belast is met het toepassen en interpreteren van de wetten. In Nederland is er een hiërarchie van rechtbanken en gerechtshoven, met de Hoge Raad als hoogste rechtsorgaan. Rechters beoordelen geschillen en zorgen voor een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang.

Het rechtssysteem in de praktijk

In Nederland worden geschillen doorgaans opgelost met civielrechtelijke procedures, strafrechtelijke procedures of bestuursrechtelijke procedures. Civiele zaken hebben betrekking op geschillen tussen burgers, zoals contractbreuk of burenruzies.

Strafzaken hebben betrekking op misdrijven en overtredingen, waarbij het Openbaar Ministerie strafvervolging instelt. Bestuurszaken hebben betrekking op geschillen tussen burgers en de overheid, zoals vergunningen en besluiten.

Lees ook:

Hoeveel mensen hebben een strafblad?

Geen VOG kunnen overleggen kan een reden zijn voor ontslag