Wat is een verjaringstermijn?

Heb je weleens gehoord van de term "verjaringstermijn"? Het is een juridisch begrip dat van toepassing is op verschillende situaties, waaronder ook het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wat betekent de verjaringstermijn precies betekent in relatie tot een VOG, wat is het verschil tussen een verjaringstermijn en een terugkijktermijn, en waarom is het belangrijk is om hier rekening mee te houden?

Wettelijke termijn

Een verjaringstermijn heeft betrekking op de wettelijke termijn waarbinnen strafbare feiten kunnen worden vervolgd. Het is de periode waarbinnen het Openbaar Ministerie nog een strafzaak kan beginnen voor een specifiek strafbaar feit.

Na het verstrijken van de verjaringstermijn vervalt dit recht en kun je geen aanspraak meer maken op bijvoorbeeld schadevergoeding of een bepaalde uitspraak. Ernstige misdrijven verjaren niet.

Terugkijktermijn

Bij het beoordelen van een VOG-aanvraag hanteert Justis zogeheten terugkijktermijnen. De lengte van de terugkijktermijn verschilt per doel van de aanvraag. Er zijn bijvoorbeeld terugkijktermijnen van vijf, tien of dertig jaar. De terugkijktermijn is een periode waarin wordt gekeken naar het relevante strafbare verleden van een persoon bij de beoordeling van een VOG-aanvraag.

Het is de periode waarin Justis onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van iemands gedrag en geschiktheid voor een specifieke functie. De exacte lengte van de terugkijktermijn kan variëren, afhankelijk van het soort functie en de specifieke eisen die daaraan worden gesteld

Het controleren van de verjaringstermijn

Om te bepalen of een strafbaar feit al dan niet verjaard is, is het raadzaam om de verjaringstermijn te controleren. Deze termijn kan variëren afhankelijk van het strafbare feit en de ernst ervan. Het is verstandig om advies in te winnen bij een juridisch expert of de website van de rijksoverheid te raadplegen voor specifieke informatie over de verjaringstermijn van bepaalde delicten.

Wanneer verjaart een vordering?

Stel je voor dat je plotseling geconfronteerd wordt met een deurwaarder of incassobureau dat je sommeert om een oude vordering te betalen die je al lang vergeten was. In zo'n situatie is het belangrijk om te begrijpen hoe de verjaring van vorderingen werkt.

Er is sprake van een verjaring van vorderingen als er een bepaalde periode is verstreken sinds een vordering opeisbaar is geworden. Na het verstrijken van deze termijn kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen via gerechtelijke weg of executie. Dit betekent echter niet dat de vordering niet meer bestaat. Het wordt omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis.

Desondanks zijn er nog enkele manieren waarop de vordering alsnog kan worden voldaan:

Vrijwillige betaling

Hierbij heb je nog steeds de mogelijkheid om de vordering vrijwillig te betalen, zelfs nadat de verjaringstermijn is verstreken. Dit kan uit eigen beweging gebeuren of als je per ongeluk tot betaling overgaat.

Verrekening

Het is ook mogelijk om de vordering te verrekenen met een schuld die de schuldeiser aan jou heeft. Dit houdt in dat je de vordering kunt compenseren met een andere financiële verplichting die de schuldeiser aan jou verschuldigd is.

De verjaring van schulden

Schulden kunnen verjaren na een bepaalde periode van inactiviteit. Verjaring van schulden houdt in dat de schuldeiser zijn wettelijke recht verliest om de schuld via gerechtelijke weg af te dwingen. Met andere woorden, na het verstrijken van de verjaringstermijn kan de schuldeiser je niet meer juridisch verplichten om de schuld te betalen.

De exacte verjaringstermijn voor schulden kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort schuld, het land waarin je woont en de specifieke wetgeving die van toepassing is. Het is belangrijk om te weten dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat de schuld opeisbaar is geworden.

Dit kan bijvoorbeeld de datum zijn waarop je een betalingsachterstand hebt opgelopen of de datum van de laatste betaling. Het is echter essentieel om op te merken dat verjaring geen automatisch proces is.

Het is mogelijk dat een schuldeiser nog steeds probeert de schuld te innen, zelfs na het verstrijken van de verjaringstermijn. In zo'n geval is het belangrijk om je rechten te kennen en juridisch advies in te winnen om je te laten informeren over de geldigheid van de vordering.