Als je een VOG gaat aanvragen, krijg je meestal van je werkgever te horen welk screeningsprofiel je moet aanvinken. Toch kan het voorkomen dat je helemaal niks te horen krijgt en je zelf moet uitzoeken welk screeningsprofiel bij jouw functie hoort. Dat is zo makkelijk nog niet en daarom hebben wij dit handige overzicht gemaakt, zodat je per screeningsprofiel weet wat voor soort werkzaamheden erbij horen.


Algemene screeningsprofielen

Informatie

 • 11 – Bevoegdheid hebben tot raadplegen en/of bewerken van systemen
 • 12 – Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
 • 13 – Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen

Door het kiezen van een van deze screeningsprofielen probeert Dienst Justis de risico’s in kaart te brengen die zich kunnen voordoen als mensen toegang hebben tot gevoelige/vertrouwelijke informatie en systemen. Dit is vooral belangrijk voor beroepen waarbij het beroeps-/bedrijfsgeheim geldt en waarbij bedrijfsprocessen ontregeld en gesaboteerd kunnen worden.

Geld

 • 21 – Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
 • 22 – Budgetbevoegdheid hebben

Bij deze screeningsprofielen probeert Dienst Justis te kijken of de aanvrager geen verleden heeft met bijvoorbeeld diefstal, verduistering of vervalsing. Dit is vooral belangrijk die de financiën van een bedrijf beheren of de inkomsten in handen krijgen. Denk aan accountants, maar ook caissières en bankiers. 

Goederen

 • 36 – Het bewaken van productieprocessen
 • 37 – Het beschikken over goederen
 • 38 – Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mens (en dier)

Bij dit onderdeel wordt gekeken of de aanvrager geen risico vormt als er gevaarlijke stoffen in beeld komen. De aanvrager wordt dan gescreend op diefstal, verduistering, vernieling of vervalsing van goedering. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor mensen die labwerkzaamheden willen gaan uitvoeren of die een opslagplaats beheren waar gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen.

Diensten

 • 41 – Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc)
 • 43 – Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving

Deze screeningsprofielen zijn belangrijk voor mensen die diensten verlenen aan anderen. Voorbeelden van beroepen waarbij deze screeningsprofielen belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld de thuiszorg, hulp in de huishouding en persoonlijke beveiliging.

Het kan ook gaan om mensen die een mbo opleiding beveiliging of een andere opleiding volgen en stage gaan lopen. Mensen die deze beroepen gaan uitoefenen worden dan gescreend op diefstal, verduistering, misbruik van vertrouwelijke informatie en gewelds- en zedenmisdrijven.

Zakelijke transacties

 • 53 – Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen

Dit screeningsprofiel is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van zakelijke contacten en daarbij ook de bevoegdheid hebben om zakelijke contracten af te sluiten. Voor die functies is het belangrijk dat iemand geen verleden heeft met omkoping, verduistering en/of chantage. Ook het lekken van informatie wordt meegenomen in de screening.

Proces

 • 61 – Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen
 • 62 – (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd., anders dan het intern transport bij een bedrijf
 • 62 – (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd

Bij dit onderdeel zijn de screeningsprofielen heel verschillend, omdat bij het bedienen van machines er vooral gelet moet worden op sabotage. Bij het vervoeren is het dan vooral van belang dat alles op de plek van bestemming aankomt.

Hierbij wordt daarom meer gekeken naar diefstal, verduistering en verkeersdelicten. Ook bij het vervoeren van personen wordt streng gekeken naar het gedrag op de weg.

Aansturen organisatie

 • 71 – Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen

Bij een managementfunctie – zoals bedrijfsleiders en filiaalhouders, wordt vooral gekeken naar zaken zoals afpersing, diefstal en valsheid in geschrifte. Ook het opzettelijk in gevaar brengen van personen kan een rol spelen bij de afgifte van de VOG.

Personen

 • 84 – Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
 • 85 – Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
 • 86 – Kinderopvang

Bij dit profiel kijkt Dienst Justis naar alle aspecten die een risico kunnen vormen voor kwetsbare personen. Dit kunnen ouderen, baby’s of hulpbehoevenden zijn. Als je werkt met minderjarigen, zul je altijd screeningsprofiel 84 moeten aanvinken.

Voor dit soort functies wordt er gekeken naar een verleden met drugs, vermogensdelicten, geweldsdelicten en zedendelicten. Bij het werken met hulpbehoevenden wordt er ook nog gekeken naar afpersing, chantage en diefstal. 

Specifieke screeningsprofielen

01 Politieke ambtsdragers
Dit screeningsprofiel is bedoeld voor alle (aspirant-)vertegenwoordigers, wethouders en gedeputeerden. Dit kunnen dus leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn, maar ook leden van het Europees Parlement en gemeenteraadsleden en bestuurders van waterschappen. Voor dit profiel geldt een aangepaste terugkijktermijn van 10 jaar.

06 Visum en emigratie
Bij dit screeningsprofiel zal er gekeken worden naar de risico’s voor de openbare orde als iemand voor lange of korte tijd in het buitenland wil verblijven. Dit is dus voor iedereen die (tijdelijk) wil verhuizen naar het buitenland.

18 Huisvestingsvergunning
In sommige delen van Nederland wordt er gekeken naar wie er in een bepaald gebied komt te wonen, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden van omwonenden en bezoekers. Dit screeningsprofiel heb je dus bijvoorbeeld nodig als je een huurwoning wilt krijgen in een bepaalde stad. 

25 Buitengewoon opsporingsambtenaar
Dit profiel is van toepassing op iedereen die aan de slag wil gaan bij de politie en aanverwante diensten. Dit is een erg uitgebreid screeningsprofiel, omdat diegene verantwoordelijk wordt voor de handhaving van de wet- en regelgeving in Nederland.

40 Vakantiegezinnen en adoptie
Dit profiel is voor alle personen op een adres waar kinderen gaan wonen. Dit kan dus een vakantiegastgezin, pleeggezin of adoptiegezin betreffen.

45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
Dit profiel is voor iedereen die wil werken in de zorg. Het betreft hierbij zowel zorg in een instelling als thuiszorg. Er is hierbij soms sprake van volledige afhankelijkheid en de gezondheid van de ander, dus ook hierbij geldt een erg uitgebreid screeningsprofiel.

50 Exploitatievergunning
Als de aanvrager wil starten met bedrijfsactiviteiten, zal er een exploitatievergunning aangevraagd moeten worden. Hiervoor is een screening noodzakelijk, zodat de veiligheid van de omgeving gegarandeerd kan worden. 

55 Juridische dienstverlening
Dit screeningsprofiel is voor iedereen die aan de slag wil gaan in de juridische sector. Dit kunnen dus advocaten, notarissen, deurwaarders en juridische adviseurs zijn. Bij deze sector moet witwassen en omkopen voorkomen worden en daarom wordt hier uitgebreid op gescreend.

60 Onderwijs
Dit screeningsprofiel moet gekozen worden voor iedereen die aan de slag wil gaan in een instelling waar onderwijs gegeven wordt. Het geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

65 Taxibranche: chauffeurskaart
De VOG die bij dit screeningsprofiel hoort, is van belang bij het aanvragen van de taxichauffeurskaart bij het Kiwa Register In deze taxi’s mogen maximaal acht personen vervoerd worden, exclusief de bestuurder. Voor dit screeningsprofiel geldt een terugkijkperiode van 5 jaar.

70 Taxibranche: ondernemersvergunning
Voor de ondernemers die meerdere taxichauffeurs aansturen, is er een aparte VOG. Deze Verklaring Omtrent het Gedrag is nodig om de ondernemersvergunning bij de Kiwa te krijgen.

75  (Gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
Bij dit screeningsprofiel horen functionarissen die belast zijn met de zorg, het welzijn en de veiligheid van minderjarigen. Doordat er een invloedpositie kan ontstaan, zullen deze personen onder meer gescreend worden op het in gevaar brengen van anderen en het risico op zedendelicten.

80 – Beëdigd tolken en vertalers
Bij deze beroepsgroep is het natuurlijk wel belangrijk dat ze goed kunnen omgaan met gevoelige informatie en dit niet misbruiken. Voor dit screeningsprofiel geldt een terugkijkperiode van 10 jaar.

85 – Lidmaatschap schietvereniging
Wie lid wil worden van een schietvereniging heeft toegang tot wapens en munitie. Daarom zijn deze mensen wel een risico voor de samenleving en is het belangrijk dat ze geen relevant verleden hebben. Voor dit functieprofiel geldt een terugkijktermijn van 8 jaar.

95 – Financiële dienstverlening
Dit screeningsprofiel is voor iedereen die werkzaam is in de financiële sector. Dit kunnen accountants zijn, maar ook hypotheekadviseurs en medewerkers bij de bank. Al deze mensen gaan om met geld en gevoelige informatie en moeten dus geen verleden hebben met bijvoorbeeld diefstal, chantage en witwassen.

96 – Onbekende functie
Dit screeningsprofiel is voor mensen waarbij het nog niet bekend is welke functie ze precies binnen een bedrijf gaan vervullen, maar waarvan wel zeker is dat integriteit belangrijk is. Hierbij word je getoetst op alle risicogebieden en geldt een terugkijktermijn van 4 jaar.

Lees verder: